Starszy Specjalista - Główny Specjalista w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Warszawa.

Kategoria: Budownictwo

Typ umowy: Umowa o pracę

Wymiar: Pełny etat

Stawka: 0zł - 0zł / Całość


Szczegóły oferty:

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

  

OGŁOSZENIE NR 19/2020
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Data ogłoszenia naboru: 29 lipiec 2020 r.
Wymiar etatu       1/1

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:
niezbędne: wyższe – kierunek: budownictwo lub drogownictwo;
 
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
 
1. Wymagania niezbędne:
Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):
 
Starszy Specjalista:
co najmniej 3 lata pracy;
Główny Specjalista:
co najmniej 4 lata pracy.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno- budowlanej;

prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg;
znajomość przepisów w zakresie jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
doświadczenie w prowadzeniu inwestycji drogowych;
dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu MS Office.
Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:
 
samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, odporność na stres, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:
1. przygotowanie materiałów przetargowych i zlecanie procedury przetargowej komórce organizacyjnej właściwej do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne;
2. sprawdzenie pod względem technicznym przygotowanej przez Wydział Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji;
3. kontrolowanie od strony formalnej i organizacyjnej opracowań zleconych przez MZDW w zakresie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych;
4. przygotowywanie posiedzeń rad technicznych, przygotowywanie notatek i protokołów z tych rad;
5. przygotowywanie narad i spotkań roboczych z projektantami, konsultantami, przedstawicielami innych instytucji i firm w związku z realizowanymi zadaniami, przygotowywanie notatek i protokołów z tych narad i spotkań;
6. przygotowywanie opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, dokumentów i materiałów dotyczących realizowanych zadań;
7. sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich realizowanych przez firmy i instytucje zewnętrzne, w tym dokumentacji projektowych przekazywanych przez projektantów, w zakresie ich zgodności z umową i SIWZ oraz pod względem spełnienia wymogów formalnych;
8. przygotowywanie do podpisu przez Dyrektora wszelkiej korespondencji, w tym redagowanie pism, stanowisk, wniosków i postanowień w zakresie realizowanych zadań;
9. podejmowanie niezbędnych działań w toku postępowań prowadzonych przez organa administracji publicznej, poprzedzających wydanie decyzji, o których mowa wyżej.

 
MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:
1. Praca z użyciem komputera.
2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych;
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
6. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 19/2020

 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.
Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.
1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430 dnia 18 sierpnia 2020 roku.
2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:
1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.